Author: Büşra

0

David Hume’un Bilgi Teorisi

Bilgi teorisi; Empirist akımın temsilcilerindendir. Hume, olaylar arasındaki neden sonuç ilişkisini aklın algı alanından çıkarıp deney alanına sokmaktadır. Bilgi felsefesi problemini açıklamak için nedensellik sorunu ile bu konuyu ele almıştır. İnsan düşüncesinin betimlemek için bilimsel yöntemi kullanarak doğrulanmasının mümkün olmadığını savunarak idelerin kaynağı sorunundan yola çıkmanın uygun bir yol olduğunu...

0

Descartes, Spinoza ve Leibniz’in Töze Dair Görüşleri

Töz; var olabilmek için kendinden başka hiçbir şeyi gerektirmeyen şey demektir. Descartes’ e göre töz, hem Tanrı’ya hem de yaratılmışlarda bulunmaktadır. Ona göre biz tözleri değil, yüklemlerini algılamaktayız. İnsan, hem düşünen hem de cisimsel olmak üzere iki ayrı tözden oluşmaktadır. Yani ruhu ben i ve bedeni ayrı tanımlamaktadır. Benliğin ‘düşünen,...

0

Kant’ın Etik ve Estetik Anlayışı

Etik anlayışı; evrendeki her şeyin bir neden-sonuç ilişkisi içinde olmadığını, belli bir şeyle belirlenmediğinin, insanın tercihinin ve ödevlerinin olduğunu savunmuştur. Ona göre “ödev ahlakı” diye bir anlayış bulunmaktadır. Ahlak anlayışının temelini de bu oluşturmaktadır. Kant’ a göre insanın yapmış olduğu bir eylemin iyi olabilmesi için koşulsuz bir şekilde ödevden kaynaklanması...

0

Hümanizm Aristotelesçilik ve Kuşkuculuk

Hümanizm; yeni insan ve hayat anlayışını ortaya çıkaran bir akımdır. Bir ölçüde kiliseye karşı çıkmış bir kavramdır. Amacı, her otorite karşısında insanı özgürleştirmektir. Nedeni de kilisenin insani bir köle olarak tasavvur etmesindendir. Kiliseye göre bu insan kral bile olsa Tanrı karşısında acizdir. Yani buradan çıkarılan sonuca göre kilisenin pasifleştirmiş olduğu...

0

Mal Mülk Mutluluk

Ahlakın belli bir amacı vardır o da mutluluktur. Mutluluk üç kısma ayrılmıştır. Ruhani mutluluk ile kastedilen; kişinin teorik ve pratik gücünün yetkinleştirmesi ile mümkündür. Bedensel mutluluk ile amaçlanan, kişinin beden olarak sağlıklı olması ile mümkün olabilmektedir. Bir de bunların dışında kalan harici mutluluklar vardır. Bunlar da insanın mal, mülk, makam-mevki...

0

Temel Erdemler

İnsanda bulunan iyi ve kötü huylar nefsinden kaynaklanmaktadır. Bu iyilik ve kötülükler de erdemlilik ve erdemsizlik ile alakalıdır. Erdem, insanın ahlaki olarak iyiye yönelmesi olarak tanımlanmaktadır. İslam filozoflarına göre Aristo’nun erdem teorisini devam ettirerek insan da üç erdemin bulunduğunu ve bunların uyumla gerçekleşmesini sağlayacak bir gücün daha olduğunu toplamda dört...

0

İnsan özgür bir varlık mıdır?

Bir insan doğada sünnetullaha yani Allah’ın bu dünya üzerinde kurmuş olduğu kanunlara göre yaşamını sürdürmektedir. Bu kanunları değiştirmek insanın elinde olan bir şey değildir. Yani insan doğada değiştirilemez kanunlar çerçevesinde özgür değildir. Fakat insan kendi yaptıklarından belli bir dereceye kadar sorumludur. Buna irade özgürlüğü denilmektedir. İrade özgürlüğü de ahlak felsefesini...

0

Kadıyanilik Gulam Ahmed

19.yy’ın sonlarına doğru Hindistan, Pencab’ın Kâdiyân şehrinde Mirza Gulam Ahmed tarafından kurulan siyasi ve dini bir harekettir. Genel olarak düşünceleri İslam kültüründeki kıyametle ilgili haberlere dayanmaktadır. Müslümanlar her ne kadar onları ayrı bir mezhep olarak kabul etmiş olsalar da Kâdiyâniler kendi gruplarını yeni bir hareket olarak görmemektedirler. Bunun sebebi de...